محبوبترین بیمه‌هاي ما

نقش بیمه گر در دنیای امروز

بيمه گر مديري است كه بين گروه بيمه گزاران كه به فعاليتهاي مختلف مشغول مي باشند و جان ومال هريك از آنها به نحوي در معرض خطر مي باشد رابطه تعاوني برقرار كرده و بامتشكل كردن افراد در سازمان بيمه و دريافت حق بيمه، آنها را در قبال صدمات و زيانهاي احتمالي مورد تامين قرار مي دهد.